Дата и място на раждане: -

 

1967 г. придобива висше образование, специалност „Фармация“ във Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София

1969 г. започва работа във Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София, преминавайки през всички етапи на академичното развитие: асистент, ст. асистент, гл. асистент, доцент.

1982 г. придобива образователната и научна степен „Доктор”

1986 г. придобива научното звание „Доцент”

1992 г. придобива специалност по Технология на лекарствените средства

2005 г. придобита специалност по Клинична фармация.

Учебно-преподавателска и педагогическа дейност:

Научноизследователска дейност:

Участия в научноизследователски проекти, научни съвети и комисии.