Дата и място на раждане: __

 

Образование и квалификации

Висше образование:

Образователна и научна степен „Доктор”:

Научно звание „Доцент” по научната специалност Химия

Научно звание „Професор” по научната специалност Химия

Специализации:

Академични позиции

Административни позиции

Научни интереси

Научна продукция

Езикова квалификация