Дата и място на раждане: 1976 г. – гр. Плевен

Образование
• 2014 Специалист по „Медицинска информатика и здравен мениджмънт”, Медицински университет – Плевен

• 2013 ОНС „Доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, Медицински университет – Плевен

• 2006 Специалист по „Икономика на здравеопазването”, Медицински университет – София

• 2002 Магистър по специалност „Международни икономически отношения”, УНСС – София

• 2000 Бакалавър по специалност „Международни икономически отношения”, УНСС – София

• 1996 Среден мениджър с английски език, Експериментално средно училище за чужди езици и мениджмънт „Интелект”- Плевен
 

Академични позиции
• Доцент в сектор „Социална фармация“, катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ (преди „Технология на лекарствените форми и социална фармация“), факултет „Фармация“, МУ-Плевен (2016 до момента)

Доцент в катедра „Общественоздравни науки”, факултет „Обществено здраве“, МУ-Плевен (2014-2016)

• Главен асистент в катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии”, факултет „Обществено здраве“, МУ-Плевен (2010–2014)

• Старши асистент в катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии“, факултет „Обществено здраве“, МУ-Плевен (2007-2010)

• Асистент в катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“, Висш медицински институт - Плевен (2003-2007)

Курсове и специализации 

24.02.2018 г. Обучителен семинар “Оценка на здравни технологии – модели за постмаркетинг сървейланс при иновативни терапии“, МУ-Пловдив, Институт за редки болести, Пловдив 19.05.2017 г. Обучителен семинар “ Оценка на здравните технологии и относителна оценка на ефикасността, биоподобни лекарства и приоритетни лекарства, Adaptive Pathway, персонализирани лекарства“, Българска асоциация за лекарствена информация, УМБАЛ ”Св. Екатерина”, София

януари-април 2017 г. Специализиран курс по английски език с медицинска насоченост (90 ак.ч.), МУ-Плевен

4-5.11.2016 г. Обучителен семинар “Трансфер на данни и глобално сътрудничество при оценката на здравни технологии”, МУ-Пловдив, Институт за редки болести, Пловдив

28.09.2016 г. Лятно училище по Оценка на здравните технологии, Модул III „Употреба на международни данни в процеса на ОЗТ“, НЦОЗА, София

16.09.2016 г. Лятно училище по Оценка на здравните технологии, Модул II „Критерии/методи, използвани в процеса на ОЗТ“, НЦОЗА, София

22-23.06.2016 г. Лятно училище по Оценка на здравните технологии, Модул I „Обучение по критична оценка на данни от клинични изпитвания“, НЦОЗА, София

27.05.2016 г. Обучителен семинар „Споразумения за контролирано навлизане на лекарствени продукти. Модели за заплащане според резултат.“, НЦОЗА, София

17–18.10.2015 г. Обучителен семинар „Оценка на здравни технологии - осигуряване на достъп до иновативни терапии“, Институт по редки болести и Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

04.09.-10.09.2011 г. Лятно училище „Публикуване в сферата на Общественото здраве”, Берлинско училище по обществено здраве, Charité – Медицински Университет, Берлин, Германия

2010-2014 г. Специализация по Медицинска информатика и здравен мениджмънт, МУ-Плевен

2003-2006 г. Специализация по Икономика на здравеопазването, МУ-София

 

Преподавателска дейност
• Участие в учебния процес в четирите факултета на МУ-Плевен и Медицинския колеж с лекции и учебно-практически занятия по Икономика на здравеопазването, Оценка на здравни технологии, Фармакоикономика, Фармацевтичен маркетинг, Лекарствена политика, Микроикономикс на здравната организация, Здравноосигурителни системи и отношения, Маркетинг на здравните услуги и др.

Провеждане на учебно-практически занятия със студенти по медицина англоезиково обучение по Медицинска статистика.
Научни интереси:
• Икономика на здравеопазването, Оценка на здравни технологии, Фармакоикономика, Здравно осигуряване, Човешки ресурси в здравеопазването, Фармацевтичен маркетинг, Лекарствена политика и др.
Публикации

Автор на един учебник, съавтор в един учебник и автор и съавтор в повече от 100 публикации в български и чуждестранни научни издания.

Членство в научни и обществени организации
• Съюз на учените в България

• Българска асоциация по обществено здраве

• Европейска асоциация по обществено здраве EUPHA

• Европейска асоциация на факултетите по фармация – EAFP

• Европейска асоциация по здравен мениджмънт – EHMA

Други дейности

Езикова квалификация:
• Английски език – писмено и говоримо
• Немски език – основно ниво
• Испански език – основно ниво