Дата и място на раждане: гр. Провадия

 

Образование, квалификация и професионален път:

 

 

  Научна продукция:

 

 Импакт фактор: