Росица Георгиева Колева
Асистент

тел. 064 884 171
e-mail: rossica_koleva@yahoo.com