Assoc. Prof.

phone: +35964 884 225
e-mail: dshalamanov@abv.bg