Доц. д-р Здравка Радионова, д.м.
Зам.-ректор по качеството и акредитацията

тел. 064 884 171
e-mail: zradion@yahoo.com