Assoc. prof.

phone: 064 884 228
e-mail: ivelin_angelov@abv.bg