Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н.
Зам.-ректор по университетско-болнична координация

тел. 064 886 520
e-mail: dzs@mail.bg