Зам.-ректор по учебната дейност, Ръководител сектор

тел. 064 884 162
e-mail: vice_rector_edu@mu-pleven.bg