Доц. д-р Петко Иванов Лисаев, д.м.
Ръководител катедра

тел. 064 884 233
e-mail: p.lisaev@mu-pleven.bg