д-р Александър Георгиев Микински
Асистент / Началник Отделение по Лъчелечение

тел. 064 884124
e-mail: alex59@abv.bg