Доц. Искра Цанкова Петкова, д.п
Доцент, Ръководител катедра

тел. 064 884 297
e-mail: petkovai@abv.bg